• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

ASR-1002

مراحل انجام کار

نام قطعه : Impeller duplex

  • تعداد : ۲ عدد
  • متریال: ۴۴۰A

درصد پیشرفت

  • انجام شده
  • باقی مانده

گزارش دوره ای

شماره گزارشتاریخ گزارشتوضیحات تکمیلی
۱۱۳۹۸/۰۹/۲۳دریافت نمونه اصلی و اندازه برداری دقیق
۲۱۳۹۸/۱۰/۰۸تهیه نقشه اجرایی
۳۱۳۹۸/۱۰/۱۸آنالیزمتریال
۴۱۳۹۸/۱۱/۱۷انجام عملیات ماشین کاری
۵۱۳۹۸/۱۱/۱۹بازرسی و کیفیت
۶۱۳۹۸/۱۱/۲۳بسته و بندی و ارسال