• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

ASR-97-1009-04

مراحل انجام کار

 • دریافت نمونه اصلی
 • اندازه برداری دقیق
 • تهیه نقشه اجرایی
 • ساخت مدل ریخته گری
 • تست مدل ریخته گری
 • قالب گیری انبوه
 • ریخته گری
 • پولیش
 • بسته بندی و ارسال

نام قطعه : ADABTOR

 • تعداد : ۵۰ عدد
 • متریال: ۱.۷۲۹۷

درصد پیشرفت

 • انجام شده
 • باقی مانده

گزارش دوره ای

شماره گزارشتاریخ گزارشتوضیحات تکمیلی
۱۹۷/۰۹/۲۵دریافت نمونه اصلی
۲۹۷/۰۹/۲۹اندازه برداری دقیق
۳۹۷/۱۰/۰۳تهیه نقشه اجرایی
۴۹۷/۱۰/۰۸ساخت مدل ریخته گری
۵۹۷/۱۰/۱۶تست مدل ریخته گری
۶۹۷/۱۰/۲۲قالب گیری انبوه
۷۹۷/۱۰/۲۵ریخته گری
۸۹۷/۱۰/۲۶پولیش
۹۷/۱۰/۲۹بسته و بندی و ارسال

 

شروع پروژه : 97/09/25
پایان پروژه : 97/10/29
شرکت مهندسی شهدای خلیج فارس