• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

RES-9745831-M05

مراحل انجام کار

 • اندازه گیری و مدلینگ قطعات
 • اتمام مدلینگ
 • تهیه متریال
 • تراشکاری
 • سنگ زنی
 • تست ابعادی
 • پولیش و ارسال
 • اتمام مدلینگ

نام قطعه : SEAT & SHAFT SLEEVE

 • تعداد :۳۷ عدد
 • متریال: ۳۱۶Ti & R.SIC

درصد پیشرفت

 • انجام شده
 • باقی مانده

گزارش دوره ای

شماره گزارشتاریخ گزارشتوضیحات تکمیلی
۱۹۷/۰۸/۰۵اندازه گیری و مدلینگ قطعات
۲۹۷/۰۸/۲۰اتمام مدلینگ
۳۹۷/۰۹/۰۱تهیه متریال
۴۹۷/۰۹/۲۹تراشکاری
۵۹۷/۱۰/۲۰سنگ زنی
۶۹۷/۱۰/۲۵تست ابعادی
۷۹۷/۱۰/۲۷لپینگ
۸۹۷/۱۰/۲۹پولیش و ارسال

 

شروع پروژه : 97/08
پایان پروژه : 97/12
شرکت پالایش نفت اصفهان