• تهران،بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، خیابان بهشتی، پلاک۴، واحد ۸

پروژه ها

ASR-97-1009-06

IMPELLER

ادامه مطلب

ASR-97-1009-06

ASR-1013

IMPELLER

ادامه مطلب

ASR-1013

ASR-1012

IMPELLER

ادامه مطلب

ASR-1012

ASR-1011

IMPELLER

ادامه مطلب

ASR-1011

ASR-1010

IMPELLER

ادامه مطلب

ASR-1010

ASR-1009

IMPELLER

ادامه مطلب

ASR-1009

ASR-1008

IMPELLER

ادامه مطلب

ASR-1008

ASR1007

IMPELLER

ادامه مطلب

ASR1007

ASR-1006

IMPELLER

ادامه مطلب

ASR-1006

ASR-1005

SUCTION & DISCHARGE VALVE

ادامه مطلب

ASR-1005

ASR-1004

SUCTION & DISCHARGE VALVE

ادامه مطلب

ASR-1004

ASR-1003

SUCTION & DISCHARGE VALVE

ادامه مطلب

ASR-1003

ASR-1002

SUCTION & DISCHARGE VALVE

ادامه مطلب

ASR-1002

ASR-1001

SUCTION & DISCHARGE VALVE

ادامه مطلب

ASR-1001

ASR-97-1009-06

IMPELLER

ادامه مطلب

ASR-97-1009-06

ASR-97-1009-05

LOCK

ادامه مطلب

ASR-97-1009-05

ASR-97-1009-04

ADABTOR

ادامه مطلب

ASR-97-1009-04

ASR-97-1009-03

DARPOSH

ادامه مطلب

ASR-97-1009-03

ASR-97-1009-02

LOCK & PIN

ادامه مطلب

ASR-97-1009-02

RES-9742211-M05

SUCTION &DISCHARGE VALVE

ادامه مطلب

RES-9742211-M05

RES-9745831-M05

SEAT & SHAFT SLEEVE

ادامه مطلب

RES-9745831-M05

حفاظت شده: ASR-97-1009-01

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ASR-97-1009-01

حفاظت شده: ASR-97-1008-01

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ASR-97-1008-01

حفاظت شده: RKD-9723321-KM/C01

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RKD-9723321-KM/C01

حفاظت شده: RND-9716015-TM

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RND-9716015-TM

حفاظت شده: ۱۰۸۵۲۱

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۸۵۲۱

حفاظت شده: ۱۰۸۵۲۱

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۸۵۲۱

حفاظت شده: ۱۰۸۵۲۱

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۸۵۲۱

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲(ساخت نمونه)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲(ساخت نمونه)

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲(ساخت نمونه)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲(ساخت نمونه)

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲(ساخت نمونه)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲(ساخت نمونه)

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲(ساخت نمونه)

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲(ساخت نمونه)

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۸۰۷۲

حفاظت شده: RES-9543125-M03

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9543125-M03

حفاظت شده: RES-9543125-M03

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9543125-M03

حفاظت شده: PJL-961092

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: PJL-961092

حفاظت شده: ۱۰۵۸۹۶

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۵۸۹۶

حفاظت شده: PJD-934135

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: PJD-934135

حفاظت شده: PJD-934135

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: PJD-934135

حفاظت شده: RES-9442213-M04

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9442213-M04

حفاظت شده: RES-9442213-M04

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9442213-M04

حفاظت شده: PJD-944032

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: PJD-944032

حفاظت شده: ۴۱۲

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۴۱۲

حفاظت شده: ۱۰۶۹۷۷

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۶۹۷۷

حفاظت شده: ۱۰۵۱۹۳

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ۱۰۵۱۹۳

حفاظت شده: RES-9543121-M04

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9543121-M04

حفاظت شده: RES-9542214-MO4

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9542214-MO4

حفاظت شده: RES-9542214-MO4

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9542214-MO4

حفاظت شده: RES-9542213-M04

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9542213-M04

حفاظت شده: RES-9542213-M04

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9542213-M04

حفاظت شده: RHS-941301-T02

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RHS-941301-T02

حفاظت شده: PJL-931488

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: PJL-931488

حفاظت شده: RES-9442222-M04

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9442222-M04

حفاظت شده: RES-9442222-M04

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9442222-M04

حفاظت شده: RES-9332655-M05

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9332655-M05

حفاظت شده: ASR-95-1005-02

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ASR-95-1005-02

حفاظت شده: RHS-9545820-T05

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RHS-9545820-T05

حفاظت شده: RHS-0955807-T05

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RHS-0955807-T05

حفاظت شده: RKS-9431239-KM

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RKS-9431239-KM

حفاظت شده: RKS-9431194-KM/AH

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RKS-9431194-KM/AH

حفاظت شده: ASR-95-1005-01

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ASR-95-1005-01

حفاظت شده: RES-9443110-M05

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9443110-M05

حفاظت شده: ASR-95-1007-03

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ASR-95-1007-03

حفاظت شده: ASR-95-1007-02

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ASR-95-1007-02

حفاظت شده: ASR-95-1007-01

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ASR-95-1007-01

SEAL RING

حفاظت شده: ASR-95-1002-02

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: ASR-95-1002-02

حفاظت شده: RKP-9422282

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RKP-9422282

حفاظت شده: RHS-8843300-T05

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RHS-8843300-T05

حفاظت شده: PJS-931246

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: PJS-931246

حفاظت شده: PJS-931246

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: PJS-931246

حفاظت شده: RES-9443303-M04

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9443303-M04

حفاظت شده: RES-9443303-M04

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9443303-M04

حفاظت شده: RES-9443303-M04

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: RES-9443303-M04

حفاظت شده: PJS-931246

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه مطلب

حفاظت شده: PJS-931246

شما می توانید با استفاده از لینک مقابل، کاتالوگ کامل خدمات و پروژه های شرکت را دریافت نمایید.
دانلود فایل کاتالوگ